Lycée Ermesinde

Lycée public autonome à plein temps

Stäerkte viru Schwächten

Lycée Ermesinde

Lycée public autonome à plein temps

Stäerkte viru Schwächten

Soirée d’échange avec parents et enfants

La direction et les élèves du lycée Ermesinde invitent les parents et les enfants de l’école fondamentale à une soirée d’échange le mardi 22 novembre 2022. Afin de garantir un échange dans un cadre familial, nous vous prions de nous contacter par téléphone au 268 900 301 pour réserver un créneau d’une heure entre 17h et 20h.

D’Direktioun an d’Schüler vum Lycée Ermesinde invitéieren d’Elteren an d’Kanner aus der Grondschoul op eng Soirée d’échange den 22. November 2022. Fir een Austausch an engem klénge Kader kënnen ze garantéieren, mellt Iech w.e.g. iwwert den Telefon 268 900 301 un fir eng Seance vun enger Stonn tëschent 17 an 20 Auer.